Sosyal Güvenlik Kurumu/Vakıf Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Protokolü yayınlandı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU/ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ

 

 

  1. TARAFLAR, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR

 

1.1. Taraflar

            Sosyal Güvenlik Kurumu ile ………….Üniversitesi’dir.

 

1.2. Amaç

Sağlık hizmetleri finansmanı Kurumca karşılanan kişilere, …………. Üniversitesi sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilecek sağlık hizmetlerinin sağlanmasının usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

1.3. Dayanak

Bu protokol 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ve 26.03.2016 tarihli 29665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması Ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik” e dayanılarak hazırlanmıştır.

 

1.4. Kapsam

Bu protokol Sosyal Güvenlik Kurumunu, …………Üniversitesi sağlık hizmeti sunucusunu, genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık hizmeti Kurumca sağlanan kişileri kapsar. 

 

1.5. Tanımlar

1.5.1. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

1.5.2. Kanun: 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

1.5.3. Sağlık Hizmeti Sunucusu (SHS): Üniversitenin bünyesinde hizmet veren sağlık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   kurum ve kuruluşlarını,

1.5.4. Mevzuat: Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge, genel yazı, usul ve esasları,

1.5.5. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT): Kurum tarafından yayımlanan ve hizmetin verildiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

1.5.6. MEDULA: Sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin Kurumca toplanması ve bu verilere dayanılarak sağlık hizmeti sunucusu tarafından faturalama işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve işletilen elektronik bilgi sistemini,

1.5.7. Hasta: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık hizmetleri finansmanı karşılanan ve bu protokolün (2) numaralı maddesinde sayılan kişileri,

      1.5.8. Kurum İlgili Birimi: SHS’nin protokolünün yürütüldüğü, Kurumca yetkilendirilen ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezini,

ifade eder.

 

  1. PROTOKOLE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER

            SUT’un (1.2) numaralı maddesinde belirtilen kişilerdir.

 

 

  1. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

SHS, Kurum tarafından çıkarılan mevzuat ile kuruluş ve faaliyetiyle ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür.

 

  1. ÖDEME ŞARTLARI VE SÜRESİ

4.1. SHS hastalara verdikleri hizmetlere ilişkin faturaları; SUT ve Kurumun ilgili mevzuatına uygun olarak düzenleyerek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. MEDULA sistemi üzerinden faturalandırma işlemi SUT ve Kurumun ilgili mevzuatına uygun olarak yapılır.

4.3. SHS’ye SUT ve Kurumun ilgili mevzuatına uygun olarak ödeme yapılır.

 

  1. DENETİM

     Kurum, SHS tarafınca verilen hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeleri, verilen hizmetin protokol kapsamına uygunluğunu ve hizmetin niceliğini kontrol eder. Kurum bu yetkisini uygun gördüğü zamanda ve yerde görevlendireceği kişiler aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde Kurum dışı kişi veya kuruluşlara yaptırmak suretiyle kullanabilir.

 

  1. PROTOKOLÜN FESHİ

Taraflar yazılı bildirimde bulunmak şartıyla protokolü her zaman feshedebilir.

 

  1. PROTOKOLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

7.1. Bu protokol hükümleri protokol kapsamındaki SHS için geçerlidir.

7.2. SHS tarafından verilen hizmetlere ilişkin faturalar ve ekleri, hizmetin verildiği ilin bağlı bulunduğu Kurum ilgili birimine teslim edilecektir.  

7.3. Kurum tarafından SHS’ ye yapılacak tebligatlar faturayı düzenleyen SHS’ nin adresine, SHS tarafından Kuruma yapılacak tebligatlar ise hizmetin verildiği ilin bağlı bulunduğu Kurum ilgili biriminin adresine yapılacaktır.

7.4. SHS, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik edemez.

7.5. Protokolden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar sağlık hizmeti sunucusuna ait olacaktır.

7.6. Protokol metni; yürürlükte olan SUT ve mevzuat ile bir bütündür.

7.7. Kurum ile protokolü bulunan SHS tavan dahilinde belirlediği ilave ücretleri, Kurumca ilave ücret tavan oranının duyurulmasını ve/veya Kurumca ödenecek sağlık hizmeti bedellerinin yayımlanmasını takiben 30 (otuz) gün içinde; alınacak ilave ücretlere ilişkin değişiklikleri ise 10 (on) iş günü öncesinde ve protokol kapsamında yer alan her bir branş için ayrı ayrı olmak üzere yazılı ve CD ortamında Kuruma bildirmekle yükümlü olup, yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde 10.000 TL. cezai şart uygulanır.

7.8. Protokolün (7.7) numaralı maddesine aykırı işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde,   bildirim yükümlülüğü tüm branşlar için bir bütün olarak kabul edilerek tek bir cezai şart uygulanır.

7.9. SHS, Kurumun tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu ve yapılan değişikliklere aynen uymayı kabul ve taahhüt eder. Kurum protokol şartlarında zeyilname ile sağlık hizmeti bedellerinde ise zeyilname gerektirmeden değişiklik yapabilir. SHS protokolün yürütümü sırasında yapılan değişikliklerin gereğini belirlenen süreler içerisinde yerine getirmekle ve talep edilmişse durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde SHS gerekli bildirimleri yapana kadar MEDULA’da pasif hale getirilir.

7.10.SHS, 5237 sayılı Kanunda belirtilen ve Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan hükümlerin gereğini yapmakla yükümlüdür.

 

  1. YETKİLİ MAHKEME

Bu protokolün uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Ankara ili mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

                    

  1. YÜRÜRLÜK

9.1. Bu protokol 01/04/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasında verilen sağlık hizmetleri için geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, taraflarca imzalanan bir önceki protokol yürürlükten kaldırılmış sayılır.

9.2. Kurumca yeni bir protokol duyurulmasına rağmen SHS tarafından yeni protokol imzalanmaz ise Protokolün (6.) numaralı maddesine göre bir önceki protokolü feshedilir.

 

  1. YÜRÜTME

10.1.Bu protokolün yürütümü Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır.

10.2.Üç sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenen bu protokol, taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup bir nüshası …………..Üniversitesinde, bir nüshası da Kurumda saklanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………….                                             Sosyal Güvenlik Kurumu

Üniversitesi Rektörlüğü                                             Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnekleme yöntemini kabul ediyorum/etmiyorum.                                         

     Üniversitesi Rektörlüğü